Algemene voorwaarden voor adopteereenbij.nl

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van mobees.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door MoBees . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 Intellectueel eigendom

 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MoBees is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MoBees.

 Indien van toepassing:

 Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MoBees te mogen claimen of te veronderstellen.

 MoBees streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. MoBees aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 Wijzigingen

 Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van mobees.nl op deze pagina.

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door MoBees v.o.f. gevestigd te Heerhugowaard verder te noemen “MoBees”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via MoBees goederen bestelt en/of koopt of huurt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbieding zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Prijs
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur en tegen de prijs zoals in de overeenkomst is vermeld.
3.2 In geval de overeenkomst langer duurt dan een jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de prijs op
basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle
huishoudens, gepubliceerd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.
3.3 Ingeval de kosten van MoBees stijgen ten gevolge van wijzigingen in de wet en/of regelgeving, kan de prijs
worden verhoogd.

Artikel 4 Betaling
4.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op MoBees te verrekenen met de door MoBees in rekening gebrachte bedragen.
4.2 Betaling geschiedt door overmaking op een door MoBees aangewezen bankrekening. MoBees heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door MoBees, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door MoBees is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is MoBees bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor MoBees voortvloeiende schade.
4.3 MoBees is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan MoBees verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
4.4. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan MoBees vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. 4.5 In geval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan MoBees verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of MoBees buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van MoBees om schadevergoeding te vorderen.
4.6 Onverminderd de overige rechten van MoBees uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens MoBees gehouden om de incassokosten te vergoeden die MoBees heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
4.7 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding
uitgesloten.

Artikel 5 Aflevering
5.1 De artikelen m.b.t. abonnement zullen verspreid aan de klanten worden verstuurd.

Artikel 6 Eigendom
6.1 De bijenkasten en de volken blijven in eigendom van de MoBees.
6.2 De klant is niet bevoegd de bijenkasten en/of bijen te vervreemden, aan derden onder te verhuren of
(mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij MoBees hier schriftelijk
toestemming voor heeft gegeven.
6.3 MoBees mag in commerciële uitingen vermelden dat klant een klant is van MoBees. 

Artikel 7 Gebruik
7.1 De klant heeft de bijenkasten en bijen in goede staat van onderhoud ontvangen.
7.2 De klant zal als een goed klant de instructies in acht nemen.
7.3 Klant zal de bijen en bijenkasten niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de overeenkomst.
7.4 Klant rapporteert afwijkingen per omgaande schriftelijk aan MoBees. 

Artikel 8 Inspectie/Onderhoud
8.1 De klant verplicht zich op verzoek van MoBees de bijenkasten voor verzorging ter beschikking te stellen.
Klant geeft MoBees op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de klant te betreden ter
verzorging van de bijenkasten.
8.2 Het onderhoud aan de bijenkasten komt voor rekening van MoBees.
8.3 De kosten voor herstel van de bijenkasten komen voor rekening van MoBees.

Artikel 9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1 MoBees heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van
verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te
verwachten waren en buiten haar invloedssfeer ligt en tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te
komen.
9.2 Onder omstandigheden die niet door MoBees te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen,
worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van MoBees niet of tijdig voldoen aan
hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen.
9.3 MoBees is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke
onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op
vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 10 Aansprakelijkheid klant/Verzekering
10.1 De klant is jegens MoBees aansprakelijk voor alle schade aan door het (gebruik van de) bijenkasten
toegebracht of ontstaan, waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal,
vervreemding, beschadiging en totaal verloren gaan. MoBees zal voor herstel of vervanging zorg dragen,
waarbij de kosten voor de klant komen.
10.2 Klant vrijwaart MoBees volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende
met de bijenkast inclusief bijenvolk.
10.3 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met de bijenkast(en) dient klant MoBees hiervan
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade die MoBees lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van de klant.
10.4 De klant is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of
beperkt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid MoBees
11.1 MoBees doet haar uiterste best om aan haar verplichtingen te voldoen. MoBees kan geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit natuurlijke omstandigheden als de bijenverdwijnziekte,
ontruimen van de bijenkast, sterfte van de bijenvolken, een lage honingopbrengst, het oplopen van een
bijensteek, de volledigheid van risico’s en maatregelen, overmacht, ziekte, enz.
11.2 De aansprakelijkheid van MoBees is in alle gevallen beperkt tot directe schade die het gevolg is van een
aan MoBees toe te rekenen tekortkoming of directe schade tot het bedrag betaald door klant op het
moment van de gebeurtenis die het verlies of de schade heeft veroorzaakt. Voor vergoeding komt echter
alleen in aanmerking die schade waartegen MoBees verzekerd is, dan wel volgens de branche geldende
gebruiken redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
11.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst
b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulpersonen 

Artikel 12 Beëindiging overeenkomst
12.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is
verstreken.
12.2 Indien de overeengekomen periode verstrijkt zonder dat de overeenkomst feitelijk is beëindigd, wordt de
overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd onder dezelfde condities voortgezet.
12.3 Als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze worden beëindigd door opzegging, met
inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

Artikel 13 Ontbinding
13.1 Als klant de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van MoBees en
MoBees hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden 
ontbonden. MoBees heeft in
dat geval in ieder geval recht op betaling van de nog verschuldigde bedragen.

Artikel 14 Faillissement of surseance van betaling klant
14.1 Deze overeenkomst eindigt in het geval van faillissement of surseance van betaling van klant. In dat geval
treedt de curator of bewindvoerder in plaats van klant. Alle nog verschuldigde termijnen zijn dan terstond
opeisbaar. De curator of bewindvoerder is gehouden dat de bijenkasten door MoBees opgehaald kunnen
worden. Indien MoBees daarmee instemt, heeft de curator of bewindvoerder ook de mogelijkheid te kiezen voor voortzetting van deze overeenkomst. In dat geval is curator gehouden alle nog verschuldigde
termijnen voorafgaand aan de resterende periode te voldoen.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Het Nederlandse recht is van toepassing.
15.2 Bij geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide
partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen.
15.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van MoBees neemt kennis van
geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. MoBees is gerechtigd van deze
bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te nateren.